Open: Woensdag, zaterdag & zondag 12:00 - 16:00; extra open op: 19-5, 30-5, 3-10, 1-11
Telefoon: +31 (77) 374 7500

Emmaus Feniks 2017

Winst- en verliesrekening over 2017

 

Inleiding.

In juni 2007 opende Emmaus Feniks haar deuren in het voormalige klooster Ulingsheide te Tegelen.
Emmaus Feniks maakt deel uit van de wereldwijde Emmaus beweging. Emmaus biedt onderdak aan dak- en thuislozen volgens het principe van samen wonen, samen leven, samen werken en samen delen.
Emmaus staat klaar voor hen die het minder hebben, zij voorziet zelfstandig in haar onderhoud, onafhankelijk van overheid, politiek of religie, en zij deelt wat overblijft met hen die het harder nodig hebben.
Emmaus Feniks heeft de ANBI-status.

Emmaus Feniks biedt onderdak aan degenen die bij haar aankloppen, zij geeft een zinvolle dagbesteding en werkervaring aan bewoners en aan vrijwilligers uit de regio Tegelen en zorgt zo voor haar eigen onderhoud. Zij biedt bewoners een kans om tot zichzelf te komen en hun weg terug naar de maatschappij te vinden.

Samen wonen.

De woongemeenschap van Emmaus Feniks bestond eind 2017 uit 3 leidinggevenden en gemiddeld 14 bewoners in opvang. Ieder zet zich naar vermogen in.
De vraag naar opvang blijft al enkele jaren redelijk constant.
In heel 2017 werden 19 nieuwe mensen opgevangen en vertrokken er 15.
Vanaf 2007 tot en met 2017 zijn in totaal 264 mensen opgevangen.
Na een periode van ca 5 jaar heeft Gonda van Hal in najaar 2017 Emmaus Feniks verlaten.

Samen werken.

Zoals van oudsher bij de meeste Emmaus vestigingen gebruikelijk is, voorziet Emmaus Feniks grotendeels in haar onderhoud door een kringloopwinkel. Op jaarbasis bezoeken 30.000 tot 35.000 mensen de winkel. Naast inkomensbron vormt de winkel ook een sociale ontmoetingsplaats.
De goederen voor de winkel worden door velen uit de omgeving gebracht, maar Emmaus Feniks haalt ook op bij particulieren en bedrijven.
Er is nog steeds een toename van bezoekers en goederen uit de Duitse grensstreek.
Emmaus Feniks communiceert via haar website en via Facebook naar buiten en trekt daarmee bezoekers.

Naast de kringloopwinkel beschikt Emmaus Feniks over een grote tuin binnen de muren van het voormalige klooster. Dit biedt werk en groente en fruit voor bewoners, vrijwilligers en bezoekers.

Begin 2017 is de bouw van het zorgrestaurant afgerond. Het restaurant is gevestigd in een gebouw in oude stijl maar voorzien van alle moderne vereisten en is tot stand gekomen door de herbouw van een grote schuur die in 2014 bij brand verloren is gegaan.  Geleidelijk zullen ook nog andere delen van dit gebouw in gebruik genomen worden.
Na enkele maanden voorbereiding is het restaurant vanaf juni in gebruik genomen.
Voorlopig is het alleen geopend op en rond de openingstijden van de kringloopwinkel. Op termijn zullen de openingstijden verruimd worden.

Naast de activiteiten van kringloopwinkel, restaurant en tuin worden met enige regelmaat panden geheel leeggeruimd en veegschoon gemaakt in opdracht van woningcorporaties.
Ook worden incidenteel afscheidskisten gemaakt.

Bij Emmaus Feniks komen veel vrijwilligers helpen op elk gebied.
Ten dele vormt Emmaus Feniks voor hen ook een plek waar zij hulp, een sociaal netwerk en maatschappelijke ondersteuning ervaren.
In 2017 waren er tussen de 40 en 50 vrijwilligers actief. Zonder hen zou Emmaus Feniks niet kunnen bestaan, het is fijn zo veel ondersteuning en betrokkenheid te ervaren!

Geregeld biedt Emmaus Feniks werk aan mensen met een taakstraf, aan Wwoofers (World wide opportunities in organic farming, dwz ondernemende jongeren die tijdelijk in de tuin werken) en incidenteel is er een vorm van dagbesteding voor diverse doelgroepen.

Samen leven.

Voor bewoners en vrijwilligers spreekt dit voor zich uit het voorgaande.
Daarnaast zijn er regelmatig gasten van andere Emmaus vestigingen, langskomende wandelaars, bezoeken van diverse (service-)clubs, familie van bewoners, etc.
Ook atelier Kei Leuk is nog steeds elke week aanwezig, eerst in de kringloopwinkel, en vanaf medio 2017 in het restaurant, wat tot mooie ontmoetingen leidt.
In 2017 is het 10-jarig bestaan bescheiden gevierd.

Samen delen.

Emmaus staat voor solidariteit. Hoewel Emmaus Feniks niet over extra geldmiddelen beschikt toont zij haar solidariteit door goederen om niet of voor een geringe prijs te geven aan bijvoorbeeld asielzoekers met verblijfsvergunning die zich moeten inrichten of mensen die door hulpinstanties worden doorverwezen, of andere hulpvragers.
Ook geeft Emmaus Feniks enkele keren per jaar goederen aan een Emmaus vestiging in Polen, en aan de stichting Leven voor Leven ten behoeve van Roemenie.

Huisvesting.

In 2017 is de herbouw van de afgebrande grote schuur afgerond en is een groot deel van dit gebouw in gebruik genomen als zorgrestaurant. In dat kader is ook een groot deel van het plein bestraat.
Incidenteel worden ruimtes verhuurd (sacristie, kerk).
Het totale kloostercomplex is omvangrijk en vraagt voortdurend onderhoud.
Naast een vrijwilligersgroep die zorg draagt voor het dagelijkse onderhoud heeft Emmaus Feniks maar weinig mogelijkheden voor het reguliere onderhoud.
Voor het gedeelte van het complex dat Emmaus Feniks niet gebruikt zal een andere bestemming gezocht worden waarmee de financiële lasten voor Emmaus verminderd kunnen worden. In 2017 is hiervoor overleg met de Cisterciënzers in Echt gezocht die ook nog een deel van het complex in eigendom hebben om samen tot oplossingen te komen.

Voor het rijksmonumentale gedeelte (kerk, sacristie, hal bij kapittelzaal) is een aanvraag voor subsidie voor instandhouding gedaan bij provincie Limburg en gemeente Venlo. Begin 2018 wordt het resultaat van deze aanvraag verwacht.
Er is voor de verbouwing tbv de betere benutting van dit gedeelte van het complex al een bijdrage van het VSB-fonds verkregen en een solidariteitsbijdrage van de gezamenlijke religieuzen in Nederland via KNR – Projecten in Nederland(PIN).

Na het verkrijgen van een (tijdelijke) vergunning zijn in oktober de langverwachte huisjes in de tuin voor de huidige leidinggevenden gerealiseerd.

Samenwerking.

Er wordt met velerlei andere mensen en organisaties samengewerkt, zoals al vermeld in het voorgaande.
Eind 2017 is de formele fusie tussen Emmaus Haren en BOEF (stichting Beheer Onroerende zaken Emmaus Feniks) afgerond.

Continuïteit Emmaus Feniks.

Emmaus Feniks heeft als ambitie om te groeien naar de opvang van ca 35 bewoners. Daarvoor moet zij beschikken over een pakket van activiteiten dat in totaal de continuïteit op lange termijn kan verzekeren, met de bijpassende organisatie.
Bijkomende factor is het complex van Ulingsheide, waarvan de instandhouding ook permanent aandacht behoeft.
Bestuur en leiding hebben in de loop van 2017 geconcludeerd dat er een extern onderzoek nodig is om te komen tot een lange termijn visie plus een veranderplan om dit te realiseren.
In oktober is dit onderzoek gestart, begin januari 2018 is dit opgeleverd.
In het najaar is ook gebleken dat de huidige leiding aanzienlijk overbelast is geraakt.
Daarom is besloten om van buiten een tijdelijke algemeen leidinggevende te benoemen die het traject van het veranderplan kan trekken en kan zorgen dat de continuïteit van Emmaus Feniks behouden blijft.
Voor de aanstelling van deze persoon is financiële ondersteuning gevraagd en verkregen van het KANSfonds, zodat per 1 januari 2018 deze leidinggevende in de persoon van Willem Kors in dienst is gekomen.

Algemene gegevens.

Bestuur in 2017:
Marieke Kruit, voorzitter
Toon van Beek, penningmeester
Wim Fleskens, lid
Jan Kessels, lid tot juni 2017.

Leiding in 2017:
Harry Suiskens