Open: Woensdag, zaterdag & zondag 12:00 - 16:00; extra open op: 19-5, 30-5, 3-10, 1-11
Telefoon: +31 (77) 374 7500

BOEF 2017

Jaarverslag 2017

Stichting tot Beheer van Onroerende zaken van Emmaus Feniks

In 2013 is door wijzing van statuten en naam de stichting tot Beheer van Onroerende Zaken van Emmaus Feniks (BOEF) ontstaan als opvolger van de eerdere stichting het Rooms-Katholiek Fonds to Beheer van Onroerende Zaken van het Hulpverleningsfonds (RKH).
Daarmee kwam een groot deel van het voormalige kloostercomplex Ulingsheide in bezit van BOEF.

Beheer onroerend goed.

Eind 2016 zijn via notariële akten (hypotheken en recht van opstal) de formele verhoudingen tussen Emmaus Feniks en BOEF geregeld rondom het begin 2017 opgeleverde herbouwde pand waarin oa het zorgrestaurant is gevestigd. In 2017 zijn de bijbehorende leenovereenkomsten getekend.
In 2017 zijn van de Cisterciënzers te Echt 2 percelen grond gekocht van in totaal ca 45 are, aansluitend aan het huidige bezit in Tegelen, ter waarde van ruim € 4.500.
Na verkrijging van een vergunning voor tijdelijke huisvesting, zijn ten behoeve van de leiding van Emmaus Feniks 3 bungalows aangekocht en geplaatst op het terrein, met een stichtingswaarde van ruim € 168.000.
Er zijn diverse bijdragen verworven voor de verwarming van de kapel en de sacristie. De realisatie hiervan vindt plaats in combinatie met de restauratie van het monumentaal gedeelte van de voormalige abdij. Dit laatste is in 2017 voorbereid. Begin 2018 hebben de provincie Limburg en de gemeente Venlo hier subsidies voor toegezegd.

Organisatie, structuur.

In 2017 is BOEF BTW-plichtig geworden en heeft de ANBI status gekregen.
Na een voorbereiding van enkele jaren zijn stichting BOEF en stichting Emmaus Haren gefuseerd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2017. De hiervoor benodigde statutenwijziging is gepasseerd op 21 december 2017.
In juni 2017 heeft de heer Jan Kessels afscheid genomen als bestuurslid.
Vanaf medio 2017 vinden verkennende gesprekken plaats tussen het bestuur en Abt Malachias van de Cisterciënzers van Echt over nauwere samenwerking ivm het beheer van het gehele complex en afstemming van de activiteiten in Tegelen.

Algemene gegevens.

Bestuur in 2017:
Marieke Kruit, voorzitter
Toon van Beek, penningmeester
Wim Fleskens, lid
Jan Kessels, lid tot juni 2017.